BULETIN INFORMATIV ITCSMS BUZAU AN 2022.doc

Buletin informativ 2022 - ITCSMS Buzau.pdf

BULETIN INFORMATIV ITCSMS BUZAU AN 2018.doc

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii


 •  
 
 • Organigrama instituţiei;
 • Regulament de functionare al ITCSMS BUZAU
 • Decizii emise de către conducerea instituţiei;
 • Registrul de intrare–ieşire a corespondenţei administrative;
 • Registrul de evidenţă a autorizatiilor emise;
 • Registrul de evidenţă a atestatelor emise;
 • Registrul de evidenţă a d.o.c.s, b.a.o emise;
 • Registre de evidenţă a deciziilor;
 • Registrul de evidenţă a 
 • Cereri pentru eliberarea autorizatiilor;
 • Declaratii depuse de operatorii economici (multiplicare,certificare etc.)
 • Acte oficiale de inspectie in camp;
 • Document de calitate al seminte, buletin de analiza oficial;
 • Cereri pentru eliberarea de adeverinţe din care să rezulte calitatea de angajat;
 • Contracte de muncă;
 • Dosarele personalului;
 • Fişele postului;
 • Fişele de evaluare ale personalului;  
 • Evidenţa concediilor de odihnă, de studii, recuperări şi ore suplimentare;
 • Cereri pentru concedii de odihnă, învoiri, recuperări (copii xerox);
 • Condica de prezenţă;
 • Documentele privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante
 • Ordine de deplasare;
 • Documente ce reprezintă răspunsul la petiţii, cereri şi alte solicitări; 
 • Contracte privind achiziţiile publice
 • Diplome şi certificate de studii;
 • Documentaţii de licitaţie privind închirierile şi achiziţiile publice;
 • Documente financiar-contabile;
 • Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • State de funcţiuni;
 • State de personal;
 • Procese verbale de audit;
 • Documentație privind Sistemul de Management al Calității;
 • Registrul de evidență a cererilor de informații publice potrivit Legii nr. 544/2001;
 • Rapoarte de analiză a activităţii, planuri şi programe de activitate;
  

Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS BUZAU